Kulpash Konyrova


Kazakh assets in Georgia sold to offshore company
By Kulpash Konyrova