Kulpash Konyrova


Ecological emergency grips Kazakh oil-bearing region
By Kulpash Konyrova